Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.sklep-tapicerski.pl.
 2. Sklep Internetowy www.sklep-tapicerski.pl, zwany dalej „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez spółkę pod firmą PHUP Antamir sp.j. M. Jeżewski, T. Jurkiewicz, J. Kołkiewicz, A. Zając, z siedzibą w Kielcach, ul. Markowskiego nr 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000073970, REGON 290395090, NIP 657-02-35-358, tel.: (0-41) 368-39-51, zwaną dalej „Sprzedającym” o numerze konta:
  • Bank: ING Bank Śląski S.A.
  • Rachunek: 76 1050 1416 1000 0091 4655 9118
  • Dla transakcji międzynarodowych:
  • IBAN: PL76105014161000009146559118
  • Kod BIC (Swift): INGBPLPW
 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez adres e-mail sklep@sklep-tapicerski.pl oraz infolinię (0-41) 368-39-51 oraz (0-41) 345-21-34.
 4. Przedstawione w Sklepie zdjęcia i opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 5. Kupującym (Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Sklepie Internetowym. Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie Internetowym również bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym.
 6. Każdy Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Zamówienia

§ 2

 1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym są produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 556[1] – 556[3] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Klient ma możliwość dokonania zamówienia towarów dostępnych w Sklepie.
 4. Warunkami koniecznymi do dokonania zakupu w Sklepie są: dostęp do komputera, przeglądarki internetowej i Internetu, wybór nabywanego produktu oraz, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta:
  • a) złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia bez dokonywania rejestracji w Sklepie oraz podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży (imię, nazwisko, adres do doręczenia produktu, nr telefonu do kontaktu przez kuriera) albo,
  • b) rejestracja w Sklepie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu w celu stworzenia Konta Klienta, zwanego dalej Kontem, zabezpieczonego loginem oraz hasłem i zalogowanie się do Konta oraz złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowanie następnego dnia roboczego.
 6. Doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie) potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 3

 1. W celu dokonania zakupu Klient powinien:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • zapoznać się z treścią oferty danego produktu;
  • dokonać wyboru zamawianych towarów;
  • dodać wybraną ilość produktów do koszyka, w przypadku ich
  • dostępności;
  • zatwierdzić zamówienie przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku;
  • wybrać sposób dostawy produktu;
  • wybrać sposób płatności;
  • podać dane do wysyłki produktu;
  • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia oraz z Regulaminem, Polityką Prywatności i prawami związanymi z ochroną danych osobowych Klienta oraz złożyć oświadczenia o akceptacji zamówienia, Regulaminu, jeżeli Klient je akceptuje oraz oświadczenie o zapoznaniu się z prawami związanymi z ochroną danych osobowych Klienta po zapoznaniu się z ww. prawami;
  • złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) „Kupuję i płacę”.
 2. Zamówienia są realizowane tylko na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania prawdziwości danych podanych przez Klienta przy rejestracji, w szczególności adresu do wysyłki. Zamówienia Klientów, którzy w trakcie rejestracji nie podali wszystkich wymaganych danych nie będą realizowane.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres e-mail Klienta.
 5. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o takim fakcie i podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

Dostawa

§ 4

 1. Sprzedający przystępuje do wysyłki towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych niezwłocznie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji), oraz po wyborze przez Kupującego sposobu zapłaty.
 2. Jeżeli zamawiany towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu, Sprzedający nie wysyła potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) i nie dochodzi do zawarcia umowy. W takim przypadku Sklep przedstawia Klientowi informację w jakim terminie towar będzie dostępny wraz z indywidualną propozycją realizacji zamówienia, a Klient ma pełną swobodę i może zaakceptować ofertę albo może jej nie przyjąć.
 3. Towar jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranie przez Sklep.
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego w godzinach 8-16 w dni powszednie oraz 8-13 w soboty.
 5. Koszt przesyłki towaru ponosi Kupujący.

§ 5

 1. Dostawa nie dojdzie do skutku, jeżeli:
  • Klient podał nieprawdziwe lub fałszywe dane przy rejestracji lub przy zamówieniu;
  • nie można skontaktować się z Klientem pod wskazanym przez niego numerem telefonu lub adresem e-mail;
  • Klient złoży zamówienie niespełniające warunków określonych w § 3 ust 1 i 2.
 2. Klient ma obowiązek przy odbiorze upewnić się, że produkt został dostarczony w całości i bez uszkodzeń. Jeżeli uzna, że produkt nie jest kompletny lub jest uszkodzony powinien nie przyjąć towaru i wypełnić przy kurierze specjalny protokół reklamacyjny.

Ceny i formy płatności

§ 6

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są uwidocznione jest jako odrębna pozycja na fakturze VAT oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy są również wyszczególnione na stronie internetowej Sklepu.
 2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§ 7

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru, Klient może również dokonać przedpłaty na konto bankowe Sklepu.
 2. Zapłata ceny następuje gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sklepu oraz w razie wybrania opcji dostarczenia towaru kurierem za pobraniem.
 3. Zapłata w formie przedpłaty na konto może nastąpić poprzez przelew on-line.

Odstąpienie od umowy

§ 8

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7 poniżej, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik towaru w posiadanie, składając oświadczenie listownie na adres ul. Markowskiego 7, kod pocztowy Kielce lub e-mailem na adres sklep@sklep-tapicerski.pl;
 2. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy Klient zapłacił cenę, jest ona zwracana przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia towaru (poprzez koszty dostarczenia towaru rozumie się koszty jego dostarczenia Klientowi w ramach realizacji zamówienia), przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w szczególności koszty przesyłki zwracanego towaru), chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

Gwarancje i reklamacje

§ 9

 1. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Sprzedającemu.
 3. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu e-mail sklep@sklep-tapicerski.pl
 5. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 6. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego, będącej miejscem jego zakupu.
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej produkt ten został dostarczony do Sprzedającego.
 9. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest objęta gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku wystawienia przez Gwaranta oświadczenia gwarancyjnego warunki udzielonej gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 10

 1. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie rejestracji lub dokonywania zakupu bez rejestracji w Sklepie są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wyłącznie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta ze Sprzedającym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji zamówienia firmom kurierskim oraz innym podmiotom, którym Sprzedający powierzył czynności związane z wykonaniem umowy.
 4. Sklep zapewnia Klientom wszystkie prawa i dostęp do informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych. Szczegółowe informacje o Administratorze danych osobowych oraz prawach dotyczących danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Wejście regulaminu w życie

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – pobierz plik (247KB) .PDF